آغوش

بیا یکدیگر را در آغوش بگیریم

نه به عنوان دو عاشق و معشوق

نه به عنوان مادر و فرزند

و نه به عنوان دو دوست

زیرا اینگونه عشقها همیشه توقع به همراه دارد

بیا یکدیگر را در آغوش بگیریم

انگار که خودمان را در آغوش گرفته ایم

فقط همچون دو انسان (بدون هیچ پسوند یا پیشوند)

همچون یک روح در دو کالبد

بیا "بی توقع" یکدیگر را در آغوش بگیریم

/ 3 نظر / 22 بازدید
سمانه

آغوش بگشا نازنينم كه سخت محتاج آغوش چون توي هستم. [قلب]

سمانه

الهي من قربون تو بشم كه دوباره با نوشته هاي سراسر مهرت جان دوباره به من دادي.دوستت دارم دختركم.