زمانی که کنار رودخانه نشسته ایم نگاهمان به قله ی کوه است و هنگامی که در قله ی کوه ایستاده ایم نگاهمان  به رودخانه است. اینست زندگی انسان نام گرفته.. ما هیچوقت در جایی که ایستاده ایم زندگی نمیکنیم.