اگر توانستی پنج صفت مداد را داشته باشی در دنیا به آرامش دست خواهی یافت!


صفت اول: می توانی کارهای بزرگ کنی؛ اما فراموش نمی کنی دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت میکند. اسم این دست خداست٬ اویی که همیشه تو را در مسیر اراده اش حرکت می دهد.


صفت دوم: باید چون مداد گاهی از آنچه  انجام میدهی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. تراش باعث میشود مداد کمی رنج بکشد ولی آخر کار نوکش تیزتر میشود و اثری که از خود به جا میگذارد ظریفتر. پس بدان برای انسان بهتری شدن باید رنج هایی را تحمل کنی.


صفت سوم: مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست؛ در واقع برای اینکه خودت را در مسیر نگه داری مهم است.


صفت چهارم: شکل خارجی مداد مهم نیست؛ زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است؛ پس همیشه مراقب باش که درونت چه خبر است!


و سرانجام صفت پنجم: مداد همیشه اثری از خود به جا میگذارد هر کدام از ما هم همیشه در زندگی ردی از خود به جا میگذاریم پس همواره نسبت به ردی که از خود به جا میگذاری هوشیار باش.