عشق به دیگری ضرورت نیست حادثه است.

عشق به وطن ضرورت است نه حادثه..

و عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه!