آفتابی باش و بتاب بر آشیانه ی نیمه سوخته ی من تا باقراری نو سادگی را تجربه کنیم!