دانند جهانیان که در عشق... اندیشه ی عقل معتبر نیست

گویند به جانبی دگر رو...وز جانب او عزیزتر نیست

گرد همه بوستان بگشتیم...بر هیچ درخت از این ثمر نیست