اگه روزگار بی رحمه

 تو مهربون باش

                           اگه آفتاب می سوزونه

تو سایبون باش

                حالا که سرما کمین کرده ،کنار باغچه

واسه گلهای نیمه جون تو باغبون باش