نمیدانم من از نوشتن میگریزم یا نوشتن از من..هرچه که هست نوشتنی از روحم بر نمیخیزد..انگار براستی قلمم را آنسوی آبها جاگذاشته ام !