!دنیای اطرافت زیباست

...ای کاش چشمان براق مصنوعیت توان دیدن داشتند

!مرغابی زیبای همیشه شناور