از یه راه دور اومد

 من رو در آغوش گرفت

و ... بالاخره آروم شدم

وقتی رفت

 بوی خدا گرفته بودم