آنچه که هستی هدیه ی خداوند به توست

و

آنچه که می شوی هدیه ی تو  به خداوند است

 پس بی نظیر باش