و عدالت تو را مثل نور بيرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداساكت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طريق و مرد حيله گر خود را مشوش مساز.
شريران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمين خواهند بود. هان بعد از اندكي شرير نخواهد بود. و اما حليمان وارث زمين خواهند شد.
شرير بر مرد عادل شورا مي كند و دندانهاي خويش را بر او مي افشرد. خداوند بر او خواهد خنديد. زيرا ميبيند كه روز او مي آيد. شريران شمشير را برهنه كرده و كمان كشيده اند شمشير ايشان به دل خود ايشان فرو خواهد رفت و كمانهاي ايشان شكسته خواهد شد.
نعمت اندك يك مرد صالح بهتر است از اندوخته هاي شريران كثير. من جوان بودم . الان پير هستم و مرد صالح را هرگز متروك نديدم و نه نسلش را كه گداي نان شوند. تمامي روز رئوف است و بخشنده و ذريت او مبارك خواهند بود.
منتظر خدا باش و طريق او نگه دار تا تو را به وارث زمين برافرازد. چون شريران منقطع شوند آن را خواهي ديد. و نجات صالحان از خداوند است و خداوند ايشان را اعانت كرده نجات خواهد داد. ايشان را از شريران خلاص كرده خواهد رهانيد زيرا بر او توكل دارند.   آيه ي 37 مزامير
او مثل باران بر علفهاي چيده شده فرو خواهد آمد و مثل بارشهايي كه زمين را سيراب ميكند. در زمان او صالحان خواهند شكفت و وفور و سلامتي خواهد بود: مادامي كه ماه نيست نگردد. و او حكمراني خواهد كرد از دريا تا دريا و از نهر تا اقصاي جهان. جميع سلاطين او را تعظيم خواهند كرد و جميع امت ها او را بندگي خواهند نمود. زيرا چون مسكين اسثتغاثه كند او را رهايي خواهد داد و فقيري كه رهاننده اي ندارد.
و او زنده خواهد ماند و از طلاي شبا به او خواهد داد. دايما براي وي دعا خواهد كرد و تمامي روز اور را مبارك خواهد خواند  و فراواني غله در زمين بر قله ي كوه ها خواهد كرد كه ثمره ي آن مثل لبنان جنبش خواهد كرد.
نام او تا ابدالاباد باقي خواهد ماند. اسم او پيش آفتاب دوام خواهد كرد. آدميان در او براي يكديگر بركت خواهند خواست و جميع امت هاي زمين او را خوشحال خواهند خواند. متبارك باد  يهوه خدا و متبارك باد نام مجيد او تا ابدالاباد و تمامي زمين از جلال او پر شود.
آمين و آمين.مزامير آيه ي 72