ای وای بر اسیری               کز یاد رفته باشد     

 بر دام مانده باشد                صیاد رفته باشد