خداوندا
 تنها دو چیز از تو می خواهم :
تاب و اشک را .
تاب را
برای دل هایی که بی تابند
و اشک را
برای چشم های پسربچه ای
که سرچارراه
عصمت به شیشه ی ماشین ها می بخشید.