خداوندا مرا وسیله ی صلح خویش قرار ده..

آنجا که کین است بادا که عشق آورم

آنجا که تقصیر است بادا که بخشایش آورم

آنجا که تفرقه است بادا که یگانگی آورم

آنجا که شک است بادا که ایمان آورم

آنجا که ظلمات است بادا که نور آورم

آنجا که ناامیدی است بادا که امید آورم!