نیایش واقعی

 سکوتی است که انسان بتواند در آن به خدا گوش دهد.

                                                                                  اوشو