خداوند بلندمرتبه فرماید:

ای فرزند آدم! هر روز که فرا می رسد، من روزی تازه ی تو را می فرستم؛ ولی وقتی شب فرا می رسد , فرشتگان اعمال زشت تو را برایم می آورند.پس همیشه خیر من به تو نازل می شود و شر تو به سوی من بازتاب می نماید.

ای فرزند آدم! با من از روی انصاف رفتار نمی کنی. من به سبب نعمت هایی که به تو عطا می کنم , با تو دوستی می نمایم و تو با ارتکاب گناهان به من خصومت می ورزی.نیکی من بر تو فرو می آید و بدی تو نزد من بالا می آید.