سر از خاک بر نمی آوری اگر سرسپرده آغوش ناملایمات خاک نشده باشی.

سر از خاک بر نمی آوری اگر تاریکی را تجربه نکرده باشی

سر از خاک بر نمی آوری اگر خاک را زندگی نکرده باشی

آرام باش و امیدوار ای دانه خاموش نهفته درون خاک...

شاید چیزی به جوانه زدنت باقی نمانده باشد

شاید نزدیک باشد آن روزی که تمام آن دانه های در دست باد ، دست از بازی بردارند و نهال شدنت را به تماشا بنشینند.