بیا یکدیگر را در آغوش بگیریم

نه به عنوان دو عاشق و معشوق

نه به عنوان مادر و فرزند

و نه به عنوان دو دوست

زیرا اینگونه عشقها همیشه توقع به همراه دارد

بیا یکدیگر را در آغوش بگیریم

انگار که خودمان را در آغوش گرفته ایم

فقط همچون دو انسان (بدون هیچ پسوند یا پیشوند)

همچون یک روح در دو کالبد

بیا "بی توقع" یکدیگر را در آغوش بگیریم