عنوان کتاب : مهمان ناخوانده

شخصیت های اصلی: خودم- خودت

نویسنده ها: من - تو - "..."

کلید واژه ها: ایران- زبان فارسی- مولانا

موضوع داستان: عشقی - تخیلی

تعداد صفحات: سیصد و شصت و  پنج روز ضربدر چهار!!!

 

بدون هیچ احساس اندوه یا افسوسی

بالاخره امروز زیر آخرین صفحه این رمان چند فصلیمون نوشتم: "پایان"

 

و این کتاب هیچوقت زیر چاپ نخواهد نرفت