چقدر کمرنگ شده ای این روزها...

نه! " او " را نمیگویم, "ت و " را میگویم.

ای دگرباره "ت و"!!!

به نام عشق چه دور نشان میدهی این روزها ...

کاش قاصدک باز بوی تو را بیاورد...

کاش باد این روزها دگربار از تو زمزمه کند ...

" ت و " را میگویم که مشهوری به عاشقی...

 

ای آشنای دور, قبله ام را گم کرده ام... 

باز در زندگیم طلوع کن... تا بدانم کجای زمینم!!!