از وقتی دلم خلاف جهت عقربه های ساعت می تپد...خوابهای رنگیم مدام خواب میمانند.

تا قبل از این نمیدانستم خوابهای رنگی عادت دارند وقتی دل در جهت عقربه های ساعت میتپد بیدار شوند و این فهمیدنش به نوبه خود کشف بزرگی بود در میان انبوه مجهولات!

پیوست: دلم لک زده برای دیدن خوابهای رنگی!