شک دارم که آیا واقعیم یا آنطور که بعضی ها می گویند مجازی .. ولی این را مطمئنم که حتی اگر من مجازی باشم خدا حتما واقعیست

  •  

شک دارم آنهایی که امروز در آغوش میگیرم فردا روز آیا آنها آغوشم را خالی می گذارند یا من آغوش آنها را...ولی مطمئنم خدا هیچوقت نه آغوش مرا و نه آغوش آنها را خالی نمی گذارد 

  •  

تردید دارم که عشق معشوقم به من راستین باشد و حتی اگر راستین، تا دیرباز پایدار بماند ولی مطمئنم عشق خدا به من نه تنها راستین، که بی زوال و ابدیست

تردید دارم که آدمها واقعا بتوانند فراموشکار نباشند و سر قول و قرارشان بمانند ولی مطمئنم خدا همیشه یادش هست چه گفته و همیشه سر قول و قرارش می ماند

شک دارم سالها بعد از رفتنم از این دیار کسی نامم را به یاد بیاورد ولی مطمئنم تا ابد نام من در خاطر خداوند هست

شک دارم که اگر دانه های دل من پیدا بود آدمیزادی تحملم میکرد یا کنارم می ماند ولی مطمئنم خدا اگرچه تک تک دانه های دل من را می بیند بازهم همیشه کنارم باقی می ماند  

 

  •  

تردید دارم که کسی احساس واقعیم را وقتی دلم از اندوهی سنگین پر است درک کند ولی مطمئنم که خدا همیشه عمق احساس مرا می فهمد بدون آنکه حتی حرفی بر زبان آورده باشم.

شک دارم کسی- حتی اگر در دلم بنشیند- بتواند عمق تنهایی ام را پر کند ولی مطمئنم خدا که درون دلم مینشیند تنهایی رخت برمیبندد.

 شک دارم کسی مرا و همه این خط خطی هایم را بفهمد ولی مطمئنم خدا همه آنها را حتی قبل نوشتنم می فهمد.

چقدر خوب است که همه ی این شک ها و تردیدها و ترس ها به یقین بودن خدا ختم میشود.

 چقدر خوب که همه این جنجالها و سردرگمی ها  ختم به خیر می شود!