با اجازه ی مولانا...

نشنو از نی،  نی نوایی بی نواست         بشنو از دل ،دل حریم کبریاست

نی چو سوزد تل و خاکستر شود            دل چو سوزد خانه دلبر شود