در شب هنگام که به آسمان می نگری...با توست که سیاهی آسمان را ببینی یا نور ستارگان چشمک زن را..که البته سیاهی شب آشکارتر است از کورسوی ستارگان... و چه سخت است دیدن نور در انبوه سیاهی.

ولی هنگامی که ماه کامل در آسمان هست حتی اگر بخواهی هم نمیتوانی چشم از نور برداری و به ظلمت خیره شوی.