یه روزی وقتی داشتم  به آرزوهام بال و پر میدادم ...اومدی کنارم و آروم ازم پرسیدی : اونی رو میخوای که دلت خودت میخواد یا اونی رو میخوای که دل من میخواد...؟ جواب دادم: اونی رو میخوام که تو دلت میخواد. و اون چیزی که تو دلت میخواست اونی نبود که من دلم میخواست.

 

مدتها بعد باز گذرم به کوی تو افتاد نشستم که نفسی تازه کنم؛ باز اومدی کنارم و با لبخند بازم همون سوال رو ازم پرسیدی... گفتم: اینبار اونی رو میخوام که دل خودم میخواد...  ولی چقدر اشتباه کردم؛  نمیدونستم بدون تو دیگه دلی ندارم که آرزویی بخواد...