زهی دریا که اندر وی همه غرقند و حیرانند     چو ماهی زنده ی دریا و دریا را نمیدانند

...

مولانا