گاهی دلم تنگ می شود برای خودم و سایه ای که ندارم، برای خاطره هایی که فراموش کردم، برای شعر هایی که نخواندم وبرای خواب هایی که ندیدم،دیروقت شده و باز من این سو دلتنگم.

حسین پناهی