بیشتر وقتها فکر میکنم که کاش همه ی چراغهای توی مسیر طولانی  زندگیم سبز بود ولی گاهی وقتها میشه که دلم میخواد پام رو از روی گاز بردارم و یه مدتی پشت چراغ قرمز بمونم تا بتونم یه نگاهی به خودم و اطرافم و مسیری که در حرکتم بندازم...