این آهنگ قشنگ افتخاری شده مونس من موقع رانندگی ...

.

چون صید بدام تو به هر لحظه شکارم................ای طرفه نگارم

از دوری صیاد دگر تاب ندارم.........................رفته ست قرارم

چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم...............رهایی نتوانم

تا دام در آغوش نگیرم نگرانم.........................وای از دل زارم

از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی...............بر دل بنشانی

چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی.................وای از شب تارم

در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم...

از دیده ره کوی تو با عشق بشویم...

با حال نزارم

 

برخیز که داد از من بیچاره ستانی

بنشین که شرر بر دل تنگم بنشانی

تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی..........خوش جلوه نمایی

ای برده امان از دل عاشق تو کجایی.............تا سجده گزارم

گر بوی ترا باد به منزل برساند......جانم برهاند

ور نه زوجودم اثری هیچ نماند......جز گرد و غبارم