دلم سکوت می خواد...سکوتی به اندازه ی عمق یه عشق.... نجابت یه نگاه....

 

دلم "سکوت" می خواد...به اندازه ی عمق معنای سکوت