دلتنگم...! که در آن سرزمین مظلوم سیلی خورده شرافت و انسانیت بر سر نیزه هاست و هیچ کسی را مجال آن نیست که حتی بگوید: "به کدامین حق...؟!"