این بغض غریب رهایم نمیکند... از ایرانی که حتی نام فارسش هم به عرب تبدیل شده و این همه آدمهای خاکستری که بیشتر از همه ی دنیا از عشق حرف میزنند و کمتر از همه ی دنیا از عشق میفهمند! بیشتر از همه ی دنیا دم از حرمت و احترام متقابل میزنند و بیشتر از همه بی احترامی میکنند و حرمت میشکنند.  بیشتر از همه ی دنیا از خدا حرف میزنند و بیشتر از همه متعصب...خرافاتی و بت پرستند. 

این بغض غریب.... این بغض قریب....