لغت نامه ی زندگی من کجاست؟ میخواهم بیابم معنای کلمه کلمه ی کتاب ترجمه نشده ی زندگیم را. شاید حتی اگر یک جمله معنا یابد همان کافی باشد برای نفهمیده ها...و شاید حتی یک کلمه گویای ده ها سال رفته باشد...سالهایی که گذشت و با این همه اتفاقهای مبهم و پیچ در پیچ هنوز کتاب زندگیم مجهول نا خوانا باقی مانده است. لغت نامه ی زندگیم کجاست؟ ...شاید زندگیم معنا شود...شاید نفهمیده ها فهمیده شود...شاید...