برای مردم بی خرد زندگی ارزش زیستن ندارد،انسانهای نیمه خردمند می کوشند تا زندگی را ارزشمند کنند و خردمندان زندگی را آنطور که هست ارزشمند می دانند.

حالا که دارم فکر می کنم میبینم من نمی دونم جزء کدوم دسته هستم...بیشتر که فکر می کنم می بینم  می دونم  جزء کدومشونم ولی خودم رو می زنم به اون راه..چون تا حالا فکر می کردم آدم خردمندی هستم!!!