دست هایی که یاری می رسانند مقدس تر از دست هایی هستند که تسبیح میچرخانند!