خوب که فکر میکنم میبینم که...

من یه روزی بال داشتم... ازم گرفتنش..شدم فرشته ی بی بال...!!

به خاطر همینه که هرچی موجود بال دار میبینم ذوق میکنم!

باور نمیکنی که من یه روز بال داشتم...؟

ایناهاش! جاش هنوز روی دلم مونده...!

حیف شدا...!!

بالام رو میگم...

اگه هنوز داشتمشون که حالا اینقدر بال بال نمیزدم...!!!