برخی از مردم اینگونه می پندارند که ارتباط با فرشتگان تنها مختص به بندگان خاص خداوند است و برای تحقق این امر نیاز به پیمودن راه های سخت و طاقت فرساییت،که تنها عده ی اندکی از عهده ی آن بر می آیند. ولی واقعیت امر این است که خداوند هیچگاه راه چنین ارتباطی را برای مخلوقاتش محدود نکرده و حتی حیوانات و گیاهان هم به طور غریزی از عالم بالا  الهام می گیرند و فرشتگان خاص خود را دارند.

بنابراین هنگامی که ایمان بیاوریم می توانیم با فرشتگان ارتباط برقرار کنیم و قلب خود را با عشق  به روی آنها بگشاییم این ارتباط به سادگی رخ خواهد داد. ارتباط های اولیه با راه های بسیار ساده ای انجام می شود. نورهای چشمک زنی که ناگهانی در جلوی چشمها می درخشند؛شنیدن موسیقی زیبا که بر دل می نشیند ؛ استشمام رایحه ای مطبوع که شامه را نوازش می کند ؛ انرژی آرامشبخشی که یکباره تمام وجود را دربرمی گیرد ؛ ضربت یا تکان خفیف و محسوسی که ظاهراً بی دلیل به  بدن می خورد ، نسیمی ملایم که در فضای اتاق روی پوست احساس می شود و غیره؛ راههای ارتباط فرشتگان با ما می باشد با این حال موارد ذکر شده تنها گوشه ای از روش هایی هستند که آنها تلاش می کنند حضور و توجه دایمی خود را بر ما آشکار سازند.

اگر با تمام وجود از آنها بخواهیم، یاریمان خواهند نمود تا از آزمایش های الهی سربلند بیرون آییم ، در زمان تردید در کاری بهترین مسیر را نشانمان خواهند داد ،عشق و شادمانی را جایگزین اندوه هایمان نموده و در اوج ترس ها و ناامیدی ها چون دوستی دلسوز آرامش بخش روحمان می شوند. آنها حتی حرفهای درونی ما را می شنوند و در جهت برآوردن خواسته هایمان می کوشند.

                                          گوشه ای از کتاب لبخند آسمانیان(ارتباط با فرشتگان)