گل نیلوفر

در ناپاکی مرداب زاییده میشود و اگرچه بند نافش به عمق لجنزار وصل است ولی پاکی ذاتیش را حفظ میکند و به هیچ آلودگی دچار نمیشود.

 

نیلوفر گلیست که اگرچه از سیاهی آغاز میشود ولی سپید به رنگ نور شکوفا می شود. او از مرداب سر باز میزند و رو به خورشید می کند.

 

در هر طلوعی رو به نور می شکفد و چون غروب فرا رسد وفادارانه چشم بر ظلمات می بندد .

 

داستان گل نورانی مرداب... 

 

 

داستان زیبای گلیست که سر برمی آورد از قعر مرداب...

تا اوج پاکی و بخشندگی و نیاز .

 

 

تا اوج ناز...

 

 گل نورانی مرداب هیچوقت نخستین رویای آرام و لطیفش را...نخستین عهد و میعادش را از یاد نمیبرد.