خدا همیشه با من بود ... ولی من یادم نمی یاد کجا بودم؟!!
خدا که با من هست.. پس من چرا نیستم؟!
خدا که با من می ماند ... ولی انگار من حسابی جا مانده ام...

همیشه:" یکی بود ..یکی نبود"
ولی کاش واقعا غیر از خدا هیشکی نبود!!!