نمیتوانی حدس بزنی اندازه خستگی مرا در این وسعت و حجم بی انتها که دنیا نامش داده اند...

به پشت سر که نگاه میکنم می بینم مدتهاست که روحم را جاگذاشته ام و تنها با جسم در ناکجا آباد سرنوشت دویده ام...

کاش می دانستم روحم را در کدام بیغوله تنها جا گذاشته ام