زهدت به چه کار آید، گر رانده‌ی درگاهی؟       کفرت چه زیان دارد، گر نیک سرانجامی
جهدت نکند آزاد، ای صید که در بندی       سودت نکند پرواز، ای مرغ که در دامی
کام همه دنیا را، بر هیچ منه سعدی       چون با دگری باید، پرداخت به ناکامی
گر عاقل و هشیاری، وز دل خبری داری       تا آدمیت خوانند، ورنه کم از انعامی