گاهی از نردبان بالا میروی تا دستان خداوند را بگیری

 غافل از آنکه خداوند آن پایین با دستانش نردبان را نگه داشته تا نیوفتی

 

پرواز یعنی خود را سبک کردن

پرواز یعنی به اوج نگریستن

پرواز یعنی رهایی..

یعنی عشق ورزیدن بدون دلبستگی

پرواز یعنی...