اگر از پایان گرفتن غمهایت ناامید شدی؛ به خاطر بیاورِ... زیباترین صبحی را که تا به حال تجربه کردی مدیون صبرت در سیاهترین شبی!